Væsentlige besparelser ved kystnær havvind

Der er betydelige besparelser for samfundet ved kystnære havvindmøller sammenlignet med havvind parker, der ligger mere end 20 kilometer fra kysten. Det viser en ny analyse som konsulentfirmaet KPMG har foretaget for HOFOR og European Energy A/S.

Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent i 2030. De kystnære vindparker kan bidrage til en omkostningseffektiv opfyldelse af det ambitiøse mål. Det dokumenterer en analyse fra KPMG.  Analysen opstiller en række scenarier baseret på offentligt tilgængelige data, hvor den kommende store danske havvindmøllepark "Thor" på 1000 MW sammenlignes med fem kystnære parker med en samlet tilsvarende kapacitet. Resultatet viser en samfundsøkonomisk gevinst på 2-14 procent ved de kystnære parker sammenlignet med den store park langt fra land. Gevinsten varierer i analysen i takt med forskellige scenarier.

"Analysen viser, at det er fornuftigt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning at etablere kystnær vind som en del af det danske energimiks. Den grønne omstilling af vores energisektor er en gigantisk opgave, der kræver voldsomt store investeringer. Analysen dokumenterer, at kystnær havvind kan være med til at reducere omkstningerne til den fremtidige danske havvindmøllekapacitet med mange milliarder, " siger Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning, HOFOR. 

Det er især den kortere afstand til kysten og lavere vanddybde, der gør det billigere at etablere de kystnære parker. 

Tilslutning til elnettet er billigere
HOFOR udvikler i øjeblikket to kystnære parker, mens European Energy arbejder på tre parker, samt en testpark ud for Frederikshavn. For alle fem parker gælder det, at de kan benytte eksisterende infrastruktur på land til at flytte den producerede strøm til forbrugerne, i modsætning til de store parker i Nordsøen, hvor der er behov for dyre offshore-transformere og netforstærkning på land.

"I rapporten er desuden ikke medregnet den forstærkning af el-nettet som bliver nødvendig, når meget store mængder strøm fra en stor havvindmøllepark skal sendes videre til forbrugerne. Det er en udgift, som kan løbe op i milliarder, og som spares ved de kystnære parker," siger Knud Erik Andersen, administrerende direktør for European Energy.

Energimix med kystnær vind er nødvendig for at nå i mål med den grønne omstilling så billigt som muligt. Både European Energy og HOFOR understreger, at det er oplagt for Danmark at udnytte de gunstige vindforhold i Nordsøen, men at både sol, landvind, kystnære parker og biogas har en naturlig plads i det danske energimix, da hver teknologi har specifikke fordele, der supplerer de andre.

"Vi kan ikke regne med, at havvind i Nordsøen skaber hele den grønne omstilling. Det er for dyrt og desuden risikabelt for forsyningssikkerheden, der bliver stærkere, når vi har et mix af forskellige teknologier og VE-anlæg.. Analysen viser, at kystnær vind er billigt, hurtigt at etablere og nemmere kan placeres i nærheden af de store byer, hvor strømmen skal bruges. Med tanke på, hvor stor en opgave den grønne omstilling er, så er kystnær vind en vigtigt løsning til at nå i mål," siger Jan Kauffmann.

Endelig bekræfter KPMG, at opsætningen af flere mindre kystnære vindparker vil øge forsyningssikkerheden, idet et nedbrud på en kabelforbindelse til land kun vil påvirke en af de opstillede parker, modsat en stor havvindpark, hvor hele elproduktionen stoppes ved kabelnedbrud.

Fakta: Hvad er kystnære havvindmøller?
Kystnære havvindmøller er - som navnet siger - møller, der opføres tættere på kysten. I KPMGs analyse er afstand til fastsat til mellem 5 og 15 km fra land. Vanddybden er i denne kystafstand lavere (10-20 m.). Disse forhold giver besparelser på anlæg af møllernes fundament, kabler, nettilslutning og vedligeholdelse.

Fakta: Fordele ved kystnære havvindmøller:
• Lavere omkostninger til etablering

• Øget forsyningssikkerhed.

• Mulighed for, at lokale beboere kan blive medejere (for møller tættere på kysten end 16 km gælder køberetsordningen, og lokale beboere kan derfor købe andele i møllerne).

• Mulighed for integration med energiinfrastrukturen i København, hvor vindmøllestrømmen fx kan understøtte grøn fjernvarme via elektrificering af store varmepumper.

KONTAKTINFORMATION
Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning, HOFOR, via pressechef Astrid Skotte, email assk@hofor.dk, mobil 2795 2132 

Knud Erik Anders administrerende direktør, European Energy, via pressechef Joachim Steenstrup, email jst@EuropeanEnergy.dk, mobil 5162 4815

Joachim Steenstrup